OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

PROPOZÍCIE

1. Podmienky účasti

 • Rýchlik Zoška – Bratislava je verejné športovo-turistické podujatím určené pre priaznivcov behu a diaľkovej turistiky.
 • Účasť na podujatí Rýchlik Zoška - Bratislava je podmienená registráciou a zaplatením stanoveného štartovného poplatku. Registrácia prebieha prostredníctvom formulárov (oddelene pre jednotlivcov a štafety), ku ktorým na webovej stránke podujatia (v sekcii Registrácia).
 • Účasť na podujatí Rýchlik Zoška – Bratislava je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.
 • V prípade plánovanej účasti so psom účastník vopred informuje organizátora prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu rychlikzoskaba@gmail.com.

2. Kategórie účastníkov

 • Jednotlivci - ultramaratón jednotlivcov
 • Štafety - štafetový beh družstiev

3. Priebeh podujatia

 • Podujatie sa koná v sobotu 5. septembra 2015
 • Účastníci sú povinní dostaviť sa pred štartom na prezentáciu. Každý účastník obdrží pri prezentácii kontrolný hárok s poradovým číslom, ktorý slúži na zaznamenanie priebehu trate.
 • Štart pre obidve kategórie (jednotlivci a štafety) je spoločný o 09.00 hod.
 • Prvé kontrolné stanovisko (K1) je Skalnatá, kde bude heslo umiestnené na vrchole (pri vrcholovej schránke a tabuli). Treba si zapísať/odfotiť/zapamätať heslo, ktoré bude následne skontrolované na K2. Druhé kontrolné stanovisko (K2) je Pezinská Baba - chata Korenný vrch - bude tu živá kontrola aj s občerstvením do cca 11:00. Tretie kontrolné stanovisko (K3) je Somár, kde bude umiestnené heslo (na turistickom smerovníku) - treba si ho zapísať/odfotiť/zapamätať, bude skontrolované na K4. Štvrtá kontrola (K4 - živá kontrola s občerstvením) sa bude nachádzať v Neštichu (26,6 km) v hostinci/reštaurácii U malokarpatského pytliaka (cca 150 m pred odbočkou na žltú TZT v smere z kopca vpravo) cca od 11:00 do cca 14:00. Ak ju účastníci nestihnú, môžu svoju prítomnosť dokázať pomocou GPS, fotografie alebo účtovného dokladu / razítka z Hostinca. Piata kontrola (K5 - živá kontrola s občerstvením) bude v Marianke v Kolibe u Johana na námestí cca od 12:00 do cca 17:00. Šiesta kontrola (K6) bude umiestnená na turistickom smerovníku Klanec (záznam do hárku alebo fotka). Účastníci, ktorí nestihnú živé kontroly, postupujú ako pri samokontrolách. Na trase bude umiestnená minimálne jedna tajná kontrola v podobe hesla (kontrola bude zreteľne označená a bude sa nachádzať priamo na trase)..
 • V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora prostredníctvom mobilu (v prípade chýbajúceho signálu pri prvej príležitosti) - kontaktné číslo bude uvedené v kontrolnom hárku.
 • Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, v cieli dostane diplom o úspešnom absolvovaní preteku v konkrétnej kategórii.
 • V cieli sa koná spoločné stretnutie účastníkov a organizátorov s dobrovoľnou účasťou (after party).
 • Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu podujatia alebo zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).

4. Pravidlá pre kategóriu Štafety

 • Štafetové družstvá môžu byť tvorené minimálne dvomi a maximálne štyrmi bežcami (t.j. jeden bežec môže bežať aj viac úsekov).

  Úsek

Priebeh trasy úseku     Parametre    
1. Zochova chata, parkovisko – Čermák – Skalnatá – Sedlo pod Javorinou Pezinská Baba (K2) 10 km /+500 m
2. Pezinská Baba  – Tri Kamenné kopce – Kozí chrbát – Salaš  – Neštich, hostinec/reštaurácia U malokarpatského pytliaka (K4) 17 km /+350 m
3. Neštich – Biely kríž – Pod Bielym krížom – Bystrické – Svätý vrch – Klčovanice – Marianka, U Johana (K5) 13 km /+410 m
4. Marianka, U Johana – Marianka (cintorín) – Sekyl – Za Kačínom – Kačín – Klanec – Červený most - bufet v areáli Vojenskej nemocnice v Bratislave (cieľ) 10 km /+240 m
 • Odovzdávka sa uskutočňuje na mieste kontrolného stanovišťa (K2 Pezinská Baba, K4 Neštich a K5 Marianka). Nie je dovolené uskutočniť odovzdávku medzi kontrolnými stanovišťami.
 • Člen štafetového družstva, ktorý beží úvodný úsek, má možnosť po odovzdávke z Pezinskej Baby pokračovať ďalej ako jednotlivec absolvujúci celú trasu 50 km.

5. Povinná výbava

 • Mobilný telefón (nabitý a zapnutý počas doby trvania podujatia)
 • Pohár alebo hrnček s objemom minimálne 1,5 dl (odporúčame skladací alebo plastový)

6. Zdravotná pomoc a bezpečnosť

 • Povinnosťou každého účastníka je posúdiť svoje fyzické aj psychické predpoklady zúčastniť sa na podujatí tohoto charakteru, ako aj uistiť sa o svojom vyhovujúcom zdravotnom stave pred podujatím – t.j. že momentálne nemá žiadne zdravotné ťažkosti alebo zranenia, ktoré by mu mohli počas priebehu podujatia spôsobiť komplikácie. Účastníci si musia byť vedomí možných zdravotných dôsledkov športového výkonu a primerane sa pripraviť.
 • Na trase bude prítomný zdravotník. Organizátor bude mať k dispozícii lekárničky s obsahom potrebným pre ošetrenie drobných úrazov a menej vážnych zdravotných ťažkostí na kontrolných stanovištiach K2, K4, K5 a v cieli.
 • V prípade vážnych zdravotných potiaží mimo kontrolné stanovište je treba volať tiesňovú linku na (tel. číslo  112).

7. Občerstvenie

 • Organizátor zabezpečí pre účastníkov podujatia občerstvenie na kontrolných stanovištiach K2, K4 a K5. V cieli bude pre účastníkov pripravený guláš a ďalšie občerstvenie.
 • Bližšie informácie o občerstvení nájdete v sekcií Občerstvenie.

8. Doprava

 • Organizátor zabezpečuje pre účastníkov, ktorí si túto službu zarezervovali predom, odvoz autobusom na miesto štartu (odchod autobusu je z Bratislavy - konečná trolejbusov pri Vojenskej nemocnici naproti miestu cieľa). Podrobnosti o doprave a parkovaní nájdete v sekcii Doprava.
 • Doprava štafetových družstiev je individuálna. Organizátor odporúča dbať na dostatok času vyhradený na presun medzi jednotlivými stanoviskami určenými na odovzdávku.

9. Ochrana prírody

 • Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať v prostredí CHKO Malé Karpaty a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
 • Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa pochodu.
 • Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia (budú tu pripravené vrecia na odpad) alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.

10. Kontakt

 • Svoje otázky ohľadne registrácie, organizácie, trasy podujatia a ďalších nejasností môžete posielať prostredníctvom e-mailu na adresu rychlikzoskaba@gmail.com.